Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Раймар ЕООД
www.raimar.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между
Раймар ЕООД, гр. Кресна, ул. Вардар №90, ЕИК 101784563, представлявано от Боян Смиленов , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу КЛИЕНТИ на Раймар ЕООД с електронен магазин: www.raimar.bg.

II.ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: Раймар ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Кресна, Главен път Е-70 до бензиностанция ЕКО срещу ЖП-гарата
3. Изложбен и консултативен център: гр. София, ул. Борис Арсов №9 (партер)
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. Кресна, Главен път Е-79 до бензиностанция ЕКО
5. Данни за кореспонденция: гр. Кресна, ул. Вардар №90, Email: info@raimar-bg.com , тел: +359 898 461 906
6. Вписване в публични регистри: ЕИК 101784563

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 3. Електронният магазин е достъпен в Интернет на адрес www.raimar.bg, чрез който Клиентите имат възможност да разглеждат и запитват за покупко-продажба и доставка на предлаганите в елекронния магазин стоки, както и да правят поръчки, включително следното:
1. Да извършват електронни запитвания чрез интерфейса на страницата;
2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
3. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата в Интернет;
4. Да се създават поръчки, като се използва
 интерфейса на уебсайта, за да сключват договор с Търговеца за предлаганите стоки.

2.1. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Доставчика

2.2. При липса на наличност от дадена стока Доставчикът си запазва правото да откаже поръчката.

2.3. След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на Доставчика, Клиентът трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

2.4. Необходимо е Клиентът да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.5. При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл или вайбър, че поръчката му е приета.

3. Доставчикът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

3.1. Доставчикът има право да третира Клиент като некоректен в случаите, когато:

  1.         е налице неспазване от страна на Клиента на Общите условия;
  2.         е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Доставчика;
  3.         са установени системни злоупотреби от Клиента спрямо Доставчика.

Чл. 4. Доставчикът може да експедира стоките също чрез куриер и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Клиентът и Доставчикът съгласуват поръчката чрез комуникация по имейл, Viber, чрез телефон ли друго средство за комуникация от разстояние.
 (2) Клиентите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно поръчката и настоящите общи условия.

 (3) Цената за транспорта се определя отделно и изрично от цената на стоките в зависимост от количеството и населеното място на доставка.

Чл. 6. (1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на поръчката могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да се изпрати запитване или поръчка чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Клиентът следва да въведе своите имена, e-mail, телефон и адрес на доставка.
(2) Адресът за доставка се определят от Клиента, чрез попълване на формуляра за поръчка по електронен път в сайта на Доставчика или на по-късен етап след потвърждение на поръчката.
(3) С попълване на данните си и маркиране на бутоните

* Запознат съм и приемам: Общите условия

* Запознат съм и приемам: Условията за Лични Данни

Клиентът декларира, че е запознат с тези общи условия и условията за лични данни, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4)  При извършване на запитване Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни.

V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел V от тези общи условия се прилагат спрямо Клиенти, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Клиентите по електронен път на по-късен етап по имейл, 
Viber или по телефона. Транспортът извън пределите на България се договаря допълнително.
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на поръчката се декларират в поръчката или проформата, предоставена на Клиента.
(5) Ако адресът за доставка е непълен, неверен или с грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, възникналите транспортни разходи за пренасочване на пратката са за сметка на клиента. 

Чл. 13. (1) Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
(3) Възможните начини на плащане са с наложен платеж или банков превод

  1. При наложен платеж: Клиентът трябва да заплати допълнителна куриерска такса от 2% върху стойността на наложения платеж. Тази такса се отбелязва отделно и изрично в потвържднието на поръчката, което се изпраща на клиента.
  2. При банков превод: Клиентът ще получи проформа фактура с включени всички банкови реквизити, за да нареди банковия превод преди експедиция на поръчката.

Чл. 14. (1) Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се възползва от правото си на отказ в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В този случай клиентът е задължен да плати само разходите за връщане на стоката.
 (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи: - за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира; - за доставка на стоки, изработени съобразно специфични изисквания и размери на Клиента или по негова индивидуална поръчка; - за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими (вече монтирани или ползвани) или не могат да бъдат върнати или имат опасност от влошаване на качествените им характеристики;
3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, клиентът има право да се откаже от поръчката в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на клиента в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) В случай, че клиентът упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови платените от клиента суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ. От сумата, която клиентът е платил, се удържат транспортните разходи за връщане на стокатата, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Доставчикът има право да възстанови по-ниска сума, ако се докаже, че стоката междувременно е повредена или непродаваема и е намалила стойността си.
(5) Линк към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/ , тел.: 0700 111 20 .

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките, може и чрез куриер, на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
(2) Клиентът и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на клиента. 

Чл. 17. Доставчикът предава стоката, може и чрез куриер, на Клиента в определения срок и според графика за разнос на куриерската фирма.

Чл. 18. Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика или куриера и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

Чл. 19. При предоставяне на инструкциите за монтаж и употреба на градинските изделия Доставчикът не носи всякаква гражданска и наказателна отговорност за произшествия, които могат да произтекат от частично неспазване на инструкциите. Доставчкикът отхвърля и цялата отговорност произтичаща от неправилно използване и  употреба на продуктите от страна на Клиента и/ или ремонти с не-оригинални или неспецифични резервни части.

Чл. 20. Клиентът е запознат с уникалните характеристики на естествения камък и че са възможни отклонения в цветовете, текстурата и вариации, които придават индивидуален характер на всяка плоча. Тези различия са природен резултат от формирането на камъка.

Чл. 21. Машинно-рязаните плочи са с предоставени номинални размери (не са калибровани) и са възможни разлики в предоставените номинални размери с толеранс до ± 3мм.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 22. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно действащите закони за защита на личните данни, по-специално Общата директива на ЕС относно защита на данните („ОДЗД”).
(2) Доставчикът ще използва данните на Клиента в процесите на офериране, обработка и доставка на поръчка, които са били посочени от Клиентите.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес
www.raimar.bg
(4) Използването на сайта, както и възлагане на поръчки към Раймар ЕООД на място в гр. Кресна, по имейл, Фейсбук,
www.raimar.bg, Viber или телефон се счита за израз на съгласие с Политиката за защита на лични данни на Раймар ЕООД.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Клиенти, които са с неизпълнени поръчки.
(2) Доставчикът и Клиентът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Клиента след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Клиентът не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Клиентът се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Клиента. Клиентът се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 24. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.raimar.bg

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 25. Настоящите общи условия и поръчки на Клиента с Доставчика се прекратяват в следните случаи:  при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните;  по взаимно съгласие на страните в писмен вид; едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;  при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията си; при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 26. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на всички общи условия.

Чл. 27. За неуредените в тези общи условия, свързани с изпълнението и тълкуването на поръчките, се прилагат законите на Република България.

Чл. 28. Всички спорове между страните по общите условия ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 29. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Клиенти на www.raimar.bg и клиенти на Раймар ЕООД на 21.11.2023г.

Последна дата на актуализация: 21 ноември 2023г.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: