Лични Данни


 

 ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 28. С цел предоставяне на продукти и услуги от Раймар ЕООД , Раймар ЕООД/ „Доставчикът“ с адрес на управление: гр. Кресна, ул. Вардар №90, ЕИК: 101784563 обработва данни на физически лица („Клиенти“), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни Доставчикът спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Клиентите и чрез която могат да бъдат идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

(1)    Групи лица, за които се обработват данни
Във връзка с предоставяните продукти и услуги Раймар ЕООД обработва информация относно следните „Клиенти”:
(а) физически лица, ползватели на www.raimar-bg.com
(б) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Доставчика;
(в) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Доставчика.

(2)    Обработвани данни във връзка с предоставяне на продукти и услуги
2.1. Информация, която Клиентите предоставят
Клиентите сами решават дали и как да поръчат продуктите и ползват услугите на Доставчика, предоставяни чрез www.raimar-bg.com или на място в базата на Раймар ЕООД  в гр. Кресна. Данните са такива, без които е невъзможно да предоставим съответните продукти или услуги, или част от тях.
Доставчикът може да обработва и други данни, отнасящи се до Клиентите, в случаите, когато те предоставят доброволно такива данни в комуникацията с Доставчика.

(3)    Цели за обработване на лични данни
Доставчикът събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Общи условия за закупуване на продукти и ползване на услугите, които могат да бъдат:

-          Цели, необходими за сключването и изпълнението на поръчки за предоставяне на продукти и услугите между Клиентите и Доставчика;

-          Цели, за които Клиентите са дали своето изрично съгласие;

-          Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Доставчика.

(4)    СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
При съхранението на данни, Доставчикът прилага генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на продуктите и услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.
Тип данни: Регистрационни данни като име, фамилия, телефонен номер, email, адрес за доставка и информация за извършването на поръчката или запитването и съгласяването с Общите условия и политиката за защита на личните данни (дата, час, IP адрес).
Период на съхранение: До 1 /една/ година след датата на последната комуникация (поръчка или запитване) между Доставчика и Клиента
В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

(5)    ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Доставчикът не предоставя лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Общите условия и предвиденитe в закона случаи.
5.1 Доставчици и подизпълнители: Доставчикът използва подизпълнители и доставчици на услуги като куриерски  и счетоводни фирми и др. При работата си с подизпълнители и доставчици Доставчикът изисква от тях стриктно да бъдат спазвани инструкциите, в съответствие с настоящите Политика и Общи условия.
5.2. Трети лица
Лични данни на Клиенти могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато Доставчикът получили изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Доставчика и/или други клиенти.
5.3. Промяна на собственост
В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Клиентите ще бъдете уведомени предварително.

(6)    Права по отношение на личните данни
Регламентът предвижда следните права:
6.1. Право на информираност.
Настоящата Политика има за цел да информира Клиента подробно за обработването на неговите лични данни във връзка с предоставяните продукти и услуги.
6.2. Право на достъп. 
Клиентът има право да получи потвърждение дали се обработват неговите лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата му във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време, чрез всички комуникационни канали.
6.3. Право на коригиране. Клиентът има право да коригира личните си данни, в случай че те са непълни или неточни.
6.4 Право на изтриване. Клиентът има право да поиска изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
6.5 Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да се ограничат личните данни на Клиента, ако са налице основания за това, предвидени в него.
6.6 Клиентът има право на възражение и на жалба до надзорен орган.

(7)    Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Клиента, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Клиента може да бъде изразено по всяко време.

(8)    Клиентът се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Клиента, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки.

(9)     С приемането на настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни Клиентът изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член. Последна дата на актуализация: 18 март 2019

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: