РАЙМАР ЕООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

РАЙМАР ЕООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

яну 26, 2023

evroproekt

РАЙМАР ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0082-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Проектът предвижда материална инвестиция в актив, който ще разшири производствения капацитет на предприятието за производство на павета и бордюри, ще елиминира ръчния труд и ще подобри производствените процеси. Ще се преодолеят проблемите в производството, ще се осигури спестяване на основни ресурси и ще се подобри качеството на крайните изделия. Прогнозирано е увеличаване на продукцията за вътрешния и чуждестранния пазар и устойчиво развитие на компанията. Проектната идея попада в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ на ИСИС, защото включва инвестиции в линия, снабдена с единно управление, датчици и сензори с приложение в производството. Инвестицията ще осигури подобрен производствен капацитет на цялото предприятие и ще увеличи скоростта на производство. По този начин ще се осигури по-висока добавена стойност за предприятието, което очаква ръст на нетните приходи от продажби, нарастване на приходите от износ и нарастване на производителността. При изпълнение на проекта ще бъдат спазени хоризонталните политики за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и ще бъде постигната екологична устойчивост.

Основната цел на проектното предложение е да подобри производствения капацитет на РАЙМАР ЕООД чрез инвестиция в ново, модерно и ефективно производствено оборудване, което ще позволи на компанията да остане конкурентоспособна на българския и европейския пазар. Реализацията на проекта ще насърчи развитието на българската икономика, посредством увеличаване и подобряване на вътрешния капацитет на предприятието за производството на продукти от естествен камък – павета и бордюри. Генерираните приходи от продажби на произведени в България продукти ще останат в страната и ще стимулират инвестициите в модерни технологии за оптимизация на производствените процеси, повишаване на капацитета и експортния потенциал на българските МСП. Този ефект от изпълнението на проекта съответства напълно на общата цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, на Стратегията за развитие на МСП и ИСИС 2014-2020.

Основната цел на проекта ще бъде постигната посредством изпълнението на следните специфични цели:

  1. Постигане на по-висока производителност в следствие на внедрени нови технологии и оптимизирани производствени процеси;
  2. Увеличаване ефективността на производствените разходи;
  3. Оптимизиране на времето за производство на единица продукт;
  4. Разширяване на пазарните позиции в национален и международен план;
  5. Намаляване себестойността на продуктите.

 

Обща стойност на проекта: 380 000,00 лв., от които 226 100,00 лв. европейско и 39 900,00  лв. национално съфинансиране.

Начална дата: 17.02.2020 г. Крайна дата: 17.11.2020 г.

proekt

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: